Regulaminy

Regulamin konkursu Nauki przyrodnicze po śląskudla gimnazjum
1.Celem konkursu jest popularyzacja nauk przyrodniczych oraz gwary śląskiej wśród uczniów gimnazjum.
2.Konkurs skierowany jest do uczniów klas I -III Gimnazjum Sportowego nr 9 w Zespole Szkół Sportowych nr 2 im. Gerarda Cieślika w Chorzowie.
3.Uczestnicy konkursu tłumaczą prawa z fizyki, matematyki, biologii, chemii i geografii (przygotowane przez organizatorów) na gwarę śląską. Przetłumaczone prawa należy oddać w postaci papierowej (pismo komputerowe) oraz wysłać na adres e-mail za pomocą dziennika elektronicznego Librus.
4.Prace konkursowe należy przekazywać nauczycielce fizyki i matematyki dr B. Tyszce-Skorek.
5.Konkurs rozpoczyna się 24 listopada 2014 r. i trwać będzie do 5 grudnia 2014 r.
6.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 grudnia 2014 r.
7.Dla najlepszych prac są przewidywane nagrody.
8.Każdy uczestnik otrzyma punkty za udział w konkursie.
9.Najciekawsze prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz w pracowni fizycznej.
10.W skład komisji konkursowej wchodzą następujący nauczyciele: dr B. Tyszka-Skorek, mgr M. Obszańska, mgr inż. Ł. Libuda, mgr Z. Majerska, mgr H. Pilśniak , mgr J. Teper, mgr J. Nawrocka, mgr M. Kołodziej i mgr D. Kopczyńska.

Tekst do przetłumaczenia

Fizyka
Prawo Archimedesa:
Na każde ciało zanurzone w cieczy (gazie) działa siła wyporu zwrócona ku górze i równa ciężarowi wypartej cieczy (gazu).
Prawo Pascala:
Ciśnienie wywierane na gaz lub ciecz rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach.
Geografia
1) Następstwo ruchu obrotowego Ziemi - dzień i noc.
2) Następstwo ruchu obiegowego Ziemi:
- pory roku (wiosna, lato, jesień, zima)
- różne miejsca wschodu i zachodu Słońca
- różna długość trwania dnia i nocy.
3) Składniki pogody:
-temperatura powietrza,
- opady deszczu i śniegu,
- wiatr,
- zachmurzenie,
- ciśnienie atmosferyczne.
4) Sąsiedzi Polski - Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja.
5) Dawno temu obszar Polski był zalewany przez morze.
6) Na Wyżynie Śląskiej wydobywa się węgiel kamienny.
Chemia
Prawo zachowania masy: łączna masa substratów biorących udział w reakcji chemicznej jest równa łącznej masie wytworzonych produktów.
Prawo stałości składu: stosunek masowy pierwiastków w związku chemicznym jest wielkością stałą i charakterystyczną dla tego związku.
Pamiętaj chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody.
By nie stracić swej urody, wlewaj zawsze kwas do wody.
Biologia
Nazwy grup systematycznych roślin i zwierząt.
Mszaki, Paprotniki, Nagonasienne, Okrytonasienne
Zwierzęta:
Bezkręgowce
- Parzydełkowce
- Robaki płaskie
- Robaki obłe
- Pierścienice
- Stawonogi
- Mięczaki
Kręgowce
- Ryby
- Płazy
- Gady
- Ptaki
- Ssaki
Matematyka
Twierdzenie Pitagorasa
W dowolnym trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej tego trójkąta.
Twierdzenie Talesa
Jeżeli ramiona kąta przetniemy dwiema prostymi równoległymi, to stosunek długości odcinków wyznaczonych przez te proste na jednym ramieniu kąta jest równy stosunkowi długości odpowiednich odcinków wyznaczonych przez te proste na drugim ramieniu tego kąta.