Procedury

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców:

1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy (7.00 – 16.00)

2. Dziecko przychodząc do świetlicy zgłasza nauczycielowi swoją obecność. Jeśli dziecko jest przed lekcjami pozostaje w niej do momentu rozpoczęcia lekcji. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności, jeśli dziecko nie zgłosi się po lekcjach do świetlicy.

3. Dziecko wychodząc ze świetlicy do domu, zgłasza swoje wyjście nauczycielowi powiadamiając, kto je odbiera.

4. Dziecko ze świetlicy powinno być odbierane przez osobę wskazaną przez rodziców/opiekunów, w karcie uczestnika świetlicy. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, dziecko musi posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców, opiekunów, które pozostaje w dokumentacji świetlicowej.

5. Nie dopuszcza się ustnego, telefonicznego oraz elektronicznego (e-mail) informowania wychowawców świetlicy o zmianach dotyczących sposobu odbioru dziecka ze świetlicy lub jego samodzielnego wyjścia.

6. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych rodziców/prawnych opiekunów oraz danych osób upoważnionych do odbioru dzieci ze świetlicy powinna być niezwłocznie zgłoszona.

7. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.

8. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.00 wychowawcy realizująprocedury postępowania przewidziane w przypadku pozostania dziecka w świetlicy po godzinach pracy.

9. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy świetlicy (sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

10. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły, który podejmie decyzję o dalszym postępowaniu (powiadomienie policji).

11. W przypadku trzykrotnego nie odebrania dziecka ze świetlicy w wyznaczonym czasie ( każde spóźnienie jest odnotowane w dzienniku) w stosunku do rodziców/opiekunów prawnych zostaną podjęte odpowiednie działania np. powiadomienie Sądu Rodzinnego, a dziecko zostanie skreślone z listy świetlicy.