Świetlica

Procedura w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka ze świetlicy do godziny 16.00

1. Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka nie przekraczający 15 minut. Gdy taka sytuacja powtarza się, rodzic zostaje pouczony, iż w przypadku dalszego nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja, sąd rodzinny), a dziecko zostanie skreślone z listy świetlicy.

2. W sytuacji gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecka, nauczyciel informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.

3. Nauczyciel jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienie uczniowi dalszej opieki. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, policja w obecności nauczyciela przekazuje ucznia opiekunowi/rodzicowi.

4. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów dziecko przekazywane jest policji w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy. 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców:

1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy (7.00 – 16.00)

2. Dziecko przychodząc do świetlicy zgłasza nauczycielowi swoją obecność. Jeśli dziecko jest przed lekcjami pozostaje w niej do momentu rozpoczęcia lekcji. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności, jeśli dziecko nie zgłosi się po lekcjach do świetlicy.

3. Dziecko wychodząc ze świetlicy do domu, zgłasza swoje wyjście nauczycielowi powiadamiając, kto je odbiera.

4. Dziecko ze świetlicy powinno być odbierane przez osobę wskazaną przez rodziców/opiekunów, w karcie uczestnika świetlicy. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, dziecko musi posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców, opiekunów, które pozostaje w dokumentacji świetlicowej.

5. Nie dopuszcza się ustnego, telefonicznego oraz elektronicznego (e-mail) informowania wychowawców świetlicy o zmianach dotyczących sposobu odbioru dziecka ze świetlicy lub jego samodzielnego wyjścia.

6. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych rodziców/prawnych opiekunów oraz danych osób upoważnionych do odbioru dzieci ze świetlicy powinna być niezwłocznie zgłoszona.

7. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.

8. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.00 wychowawcy realizująprocedury postępowania przewidziane w przypadku pozostania dziecka w świetlicy po godzinach pracy.

9. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy świetlicy (sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

10. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły, który podejmie decyzję o dalszym postępowaniu (powiadomienie policji).

11. W przypadku trzykrotnego nie odebrania dziecka ze świetlicy w wyznaczonym czasie ( każde spóźnienie jest odnotowane w dzienniku) w stosunku do rodziców/opiekunów prawnych zostaną podjęte odpowiednie działania np. powiadomienie Sądu Rodzinnego, a dziecko zostanie skreślone z listy świetlicy.

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej:

 

1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia

rodziców/prawnych opiekunów (Karta ucznia uczęszczającego do świetlicy), składanego corocznie w świetlicy.

2. Dzieci są przyprowadzane do świetlicy i odbierane ze świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby wskazane przez rodziców, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do świetlicy i ze świetlicy do domu.

3. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.