poza rejonem

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Od 19 maja do 19 czerwca 2017 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Od 19 maja do 02 czerwca 2017 r. złożenie wniosku i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do klas
sportowych lub mistrzostwa sportowego.
Od 05 czerwca do 15 czerwca 2017 r. – przeprowadzenie i ogłoszenie wyników próby
sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego.
Od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia
gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie).
07 lipca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
07 lipca 2017 r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na
badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia
przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.
Od 07 lipca do 13 lipca 2017 r. – potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata
pełnoletniego woli przyjęcia do wybranej szkoły, w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe przedkłada się także zaświadczenie
lekarskie orzekające brak przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
14 lipca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych. do szkoły

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Jeśli po rekrutacji w szkole pozostały wolne miejsca, przeprowadza się rekrutację uzupełniającą
– na wniosek kandydata złożony w dniach od 14 lipca do 18 lipca 2017 r.
11 sierpnia 2017 r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Do 14 sierpnia 2017 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły.
Do 16 sierpnia 2017 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych. do szkoły
V. PROCEDURA ODWOŁAWCZA
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od złożenia wniosku.
W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może złożyć do dyrektora
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie.
Na rozstrzygnięcie dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego.